Tổng kết điểm

Tổng điểm được quy đổi của bạn tại mỗi chuỗi nhà hàng:

Al Fresco’s
0
Jaspas
0
Pepperonis
0
Papa Joes
0
Hot'N Tasty
0
Jacksons
0
Dtwo
0

Chi tiết điểm

Date
(Ngày)
Brand
(Chuỗi Nhà Hàng)
Total Bill
(Tổng Bill)
Points Earned
(Điểm Tích)
Points Redeemed
(Điểm Sử Dụng)
Points Expired
(Điểm Hết Hạn)
Points Balance
(Available To Redeem)
(Điểm Hiện Có)